spis treści serwisu strona startowa

Ustawienia:

Oglądasz wersję MOBILE (duże litery)

Wybierz wersję desktop (małe litery)


UWAGA!
Ta strona zawiera fragment historycznego podręcznika dermatologii i nie przedstawia aktualnego stanu wiedzy.
Jeżeli podejrzewasz u siebie chorobę skóry, zwróć się niezwłocznie do specjalisty dermatologa!

Choroby skóry. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Tom 1.

Prof. Marian Grzybowski, Kierownik Kliniki Dermatologicznej Uniwersytetu Warszawskiego

Lekarski Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1948

Przedmowa

Podręcznik ten, pisany podczas lat okupacji niemieckiej, przechodził rozmaite koleje. Rękopis uległ częściowemu zniszczeniu i został odtworzony na podstawie pozostałych notatek; inna jego część została zakopana i w taki sposób doczekała się lepszych czasów.

Okres okupacji i powstania pozostawił jednak na nim ślady trwałe: część zbiorów fotograficznych uległa zniszczeniu, czym się też tłumaczą pewne braki i niedociągnięcia w rycinach; zginęły szczegółowe notatki bibliograficzne.

Mój album mikrofotograficzny został uratowany już w okresie popowstaniowym przez dra Mazurka z Pruszkowa, za co mu też składam serdeczne podziękowanie.

Brak piśmiennictwa zagranicznego z lat wojny odbił się na treści pracy; toteż obawiam się, że niektóre działy, jak np. rola witamin w powstawaniu chorób skóry, zostały niedocenione. Na inne z pewnością bardzo liczne usterki wskażą krytycy. W pewnym stopniu pociesza mnie to, że pierwsze wydanie podręcznika często posiada braki, podręcznik zaś ulega doskonaleniu w miarę ukazywania się wydań dalszych.

W układzie materiału dążyłem do jasności i syntezy, a czy cel ten został osiągnięty, okaże los podręcznika i odpowiedzi moich uczniów. Nie mówię tego w tym znaczeniu, że podręcznik przeznaczam do użytku studentów.

Napisałem go dla tych spośród moich uczniów, którzy zostaną dermatologami oraz dla lekarzy interesujących się tym działem medycyny. Zgodzić się jednak należy z tym, że w technice nauczania ścierają się dwie metody: jedni dają do ręki studenta książkę skondensowaną, tzw. konspekt lub skrypt,żądają jednak bardzo dokładnego, czasem nawet pamięciowego opanowania jego treści. Inni sądzą, że metodą lepszą jest przeczytanie książki bardziej obszernej i wykonanie wyciągu i streszczenia własnego. Dla studentów o takim nastawieniu niektóre działy tego podręcznika mogą być przydatne. Niewątpliwie jednak przeważająca część uczącej się młodzieży woli korzystać z notatek i skryptów, co tak bardzo jest w zgodzie z dzisiejszymi nastrojami, brakiem czasu, pośpiechem, zmechanizowaniem życia. Nauczanie uniwersyteckie wymaga jednak popierania drugiego sposobu zdobycia wiedzy. Dlatego to nie przykładałem nigdy ręki do redagowania tzw. skryptów.Wydając tę książkę — wynik długich rozmyślań i żmudnej pracy — pragnąłbym, by została ona istotnym przyjacielem i dobrym doradcą lekarza. Jeśli zadanie to zdoła spełnić — cel mój zostanie osiągnięty.

W ujmowaniu materiału kierowałem się zasadą następującą: omówiłem choroby doniosłe z punktu widzenia praktycznego, a więc częste, trudne do rozpoznawania i leczenia; poza tym omówione zostały choroby, mające dużą doniosłość pedagogiczną i doktrynalną, tłumacząc patologię ogólną skóry. Wszystkie te choroby omówione zostały bardzo szczegółowo, często nawet z większą drobiazgowością niż w podręcznikach obszerniejszych od niniejszego.

Nie zostały natomiast omówione choroby rzadkie, nie mające doniosłości dla patologii ogólnej skóry. Pominąłem całkowicie tak nazywane przeze mnie „martwe dusze” dermatologiczne, oraz liczne efemerydy naukowe, które tak szybko przeminęły z wiatrem. Tak zwana choroba Kyrlego jest ich wymownym przedstawicielem.

Podczas powstania zaginęły niestety szczegółowe odnośniki dotyczące piśmiennictwa, odtworzenie ich okazało się niemożliwe, toteż ograniczyłem się do wykazu dzieł, które były mi pomocne podczas pisania podręcznika. Unikałem cytowania nazwisk autorów, niech mi to zainteresowani darują; większość dobrych podręczników zagranicznych również unika tego zwyczaju, u nas tak bardzo zakorzenionego.

Możność wydania podręcznika zawdzięczam Lekarskiemu Instytutowi Naukowo-Wydawniczemu i jego dyrektorowi doktorowi Stanisławowi Konopce, z działalnością którego tyle nadziei wiąże każdy miłośnik książki — autor i czytelnik.

Autor


Powrót do spisu treści tomu 1

Wersja internetowa podręcznika pt. "Choroby skóry. Podręcznik dla lekarzy i studentów" (Warszawa 1948) została udostępniona wszystkim zainteresowanym na Portalu Dermatologicznym 'dermatozy.pl' dla uczczenia 70. rocznicy śmierci prof. Mariana Grzybowskiego (ur. 15 czerwca 1895 w Czardżou, zm. 11 grudnia 1949 w Warszawie).

Śledź nas na Facebooku:

facebook

Kontakt:

Kontakt

polecamy

Uwaga: Możesz korzystać z tego serwisu jedynie pod warunkiem przyjęcia następujących zasad korzystania: Treści zawarte na tej stronie są skierowane do lekarzy i nie stanowią poradnika dla pacjentów, mogą przedstawiać m.in. poglądy historyczne i niezgodne z aktualnym stanem wiedzy. Autorzy tekstów opublikowanych na tym portalu wykluczają odpowiedzialność za szkody wynikające z ewentualnego zastosowania przedstawionych informacji. Każda informacja medyczna powinna być weryfikowana w innych, aktualnych źródłach fachowych przez lekarza posiadającego wiedzę pozwalającą na ocenę treści fachowych. Ten serwis nie zastępuje porady lekarskiej, jeżeli podejrzewasz u siebie chorobę skóry, zwróć się niezwłocznie do specjalisty dermatologa! Wszelkie prawa zastrzeżone. Właściciel praw autorskich do niniejszego dzieła udziela zgody na nieodpłatne korzystanie z niego wyłącznie w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne zastosowania wymagają pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Kopiowanie zabronione!
© Radosław Śpiewak All rights reserved. Document created: 11 December 2019, updated: 12 December 2019.