Wpływ poszczególnych rodzajów komórek prezentujących antygen na wtórną odpowiedź immunologiczną Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Wpływ poszczególnych rodzajów komórek prezentujących antygen na wtórną odpowiedź immunologiczną Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Wpływ poszczególnych rodzajów komórek prezentujących antygen na wtórną odpowiedź immunologiczną

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007prezentacja antygenu

Wpływ poszczególnych rodzajów komórek prezentujących antygen na wtórną odpowiedź immunologiczną

R. Śpiewak1, H. Moed2, B. M. E. von Blomberg3, D. P. Bruynzeel2, R. J. Scheper3, S. Gibbs2, T. Rustemeyer2

1Celimun Badania Biomedyczne, Kraków, Polska;
2Oddział Dermatologii oraz 3Oddział Patologii, Centrum Medyczne Wolnego Uniwersytetu, Amsterdam, Holandia

Wprowadzenie: Wydaje się, że przebieg wtórnej odpowiedzi immunologicznej na antygeny może zależeć od typu komórek prezentujących antygen (APC). Cele: Analiza różnic w reakcji immunologicznej inicjowanej przez różne typy APC. Materiał i metody: Leukocyty krwi obwodowej pobranej od 5 zdrowych, immunizowanych na anatoksynę tężcową osób poddano analizie pod kątem proliferacji i aktywacji Th1 i Th2 w odpowiedzi na anatoksynę tężcową. Techniką separacji magnetycznej usunięto z hodowli określone typy APC: monocyty (CD14-dodatnie), limfocyty B (CD19), mieloidalne komórki dendrytyczne (BDCA-1) i plazmocytoidalne komórki dendrytyczne (BDCA-2). Proliferację w odpowiedzi na anatoksynę tężcową zmierzono w teście LPT, aktywację Th1 i Th2 - w teście ELISA odpowiednio na IFN-gamma oraz IL-5. Wyniki: Usunięcie pojedynczych typów APC powodowało tylko nieznaczny spadek proliferacji (zachowane > 60% aktywności). Po pozostawieniu w hodowli tylko jednego typu APC, proliferacja spadła do 17-36%. Usunięcie wszystkich analizowanych typów APC zredukowało proliferację do 14%. Podobny wzorzec zaobserwowano dla wydzielania IFN-gamma, ale nie dla IL-5: Po usunięciu komórek CD14(+), średnie wydzielanie IL-5 w odpowiedzi na antygen wzrosło o 251%, niewielki wzrost (26%) był również widoczny po usunięciu BDCA-1(+). Najniższe wydzielanie IL-5 stwierdzono w hodowlach, w których CD14(+) były jedynymi pozostawionymi APC. Natomiast wydzielanie IL-5 w hodowlach z BDCA-2(+) jako jedynym APC było o 9% wyższe niż w niezmodyfikowanych hodowlach kontrolnych. Wnioski: W prezentacji antygenów białkowych biorą udział różne APC, a ich rodzaj ma zazwyczaj niewielki wpływ na przebieg reakcji. Wyjątek od tej zasady stanowią komórki CD14(+) wykazujące bardzo silny efekt hamujący produkcję IL-5. To może stanowić wskazówkę co do przyszłego leczenia ciężkich chorób zależnych od limfocytów Th2.

Jak cytować ten artykuł: R. Spiewak, M. Toebak, B. M. E. von Blomberg, D. P. Bruynzeel, R. J. Scheper, S. Gibbs, T. Rustemeyer. Wpływ poszczególnych rodzajów komórek prezentujących antygen na wtórną odpowiedź immunologiczną. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw20.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007prezentacja antygenu

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 16 września 2007, ostatnia aktualizacja 17 września 2007.