Czy plazmocytoidalne i mieloidalne komórki dendrytyczne krwi biorą udział w fazie efektorowej reakcji nadwrażliwości kontaktowej? Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Czy plazmocytoidalne i mieloidalne komórki dendrytyczne krwi biorą udział w fazie efektorowej reakcji nadwrażliwości kontaktowej? Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Czy plazmocytoidalne i mieloidalne komórki dendrytyczne krwi biorą udział w fazie efektorowej reakcji nadwrażliwości kontaktowej?

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007komórki dendrytyczne

Czy plazmocytoidalne i mieloidalne komórki dendrytyczne krwi biorą udział w fazie efektorowej reakcji nadwrażliwości kontaktowej?

J. Narbutt1, C. Jochymski2, A. Sysa-Jędrzejowska1, A. Lesiak1

1Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska;
2Zakład Patologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska

Wprowadzenie: Dane literaturowe wskazują na udział komórek dendrytycznych (DC) w fazie indukcji skórnej nadwrażliwości kontaktowej (contact hypersensitivity response, CHS). Niewiele natomiast wiadomo o roli tych komórek w fazie efektorowej CHS. Cele: Celem pracy była ocena udziału komórek dendrytycznych krwi: plazmocytoidalnych (BDCA-2, BDCA-4) i mieloidalnych (BDCA-1 i BDCA-3) w reakcji zapalnej w miejscu wywołania reakcji CHS. Materiał i metody: Badaniem objęto 25 zdrowych wolontariuszy w wieku od 18 do 36 lat. Wszystkich ochotników uczulano DPCP, a następnie po 3 tygodniach wywoływano u nich reakcję CHS. Nasilenie kliniczne reakcji oceniano po 48 godzinach, a następnie z miejsca aplikacji DPCP pobierano biopsje skóry. Na podstawie nasilenia reakcji CHS wolontariuszy podzielono na 2 grupy: grupa 1, w której nie obserwowano reakcji CHS (n=8); grupa 2 - w której stwierdzono obecność reakcji (n=17). Wycinki skórne poddano badaniu immunohistochemicznemu z zastosowaniem mysich przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko ludzkim antygenom komórek dendrytycznych krwi (BDCA-1, BDCA-2, BDCA-3, BDCA-4). Następnie w badanych skrawkach oceniano obecność plazmocytoidalych (pDC) i mieloidalnych (mDC) komórek dendrytycznych w naskórku. Wyniki: U wolontariuszy z grupy 1 istotnie częściej obserwowano (p=0,043) obecność komórek plazmocytoidalnych w porównaniu do wolontariuszy z grupy 2. Odmienne tendencje, jednakże statystycznie nieznamienne dotyczyły obecności w naskórku subpopulacji komórek mieloidalych, które występowały w większym odsetku u ochotników z grupy 2 w porównaniu do grupy 1. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, że komórki dendrytyczne są składnikiem nacieku zapalnego w skórze w miejscu wywołania CHS i prawdopodobnie różnice w występowaniu poszczególnych subpopulacji BDCA warunkują nasilenie reakcji nadwrażliwości kontaktowej.

Jak cytować ten artykuł: J. Narbutt, C. Jochymski, A. Sysa-Jędrzejowska, A. Lesiak. Czy plazmocytoidalne i mieloidalne komórki dendrytyczne krwi biorą udział w fazie efektorowej reakcji nadwrażliwości kontaktowej? Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw48.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007komórki dendrytyczne

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.